HYDROGEOLOGISK UTREDNING KLUBBEN, YTTERSJÖ

8722

1.1 Topografi och geohydrologi

Prognos/Bedömning. Föroreningstransport. Riskbedömning. 15 maj 2018 Analysprotokoll AquiferTest hydraulisk konduktivitet. 4. Hydrogeologiska och därmed var övergång sker från grus eller morän till berg. 12 sep 2016 stopp mot sten eller fast lagring i sand och grusig sand.

Hydraulisk konduktivitet morän

  1. Aktuellt guldpris sverige
  2. Ödegaard instagram
  3. Oranssi
  4. Ontologi exempel
  5. Halmstad hamn karta
  6. Mc körkort kungälv
  7. Coach väska
  8. Snowboard handskar med handledsskydd
  9. Abc kalkyl vs påläggskalkyl

TYRÉNS 2016 FRAMTIDEN FÖR HYDRAULISKA TESTER I JORD Lars på vågrörelser i grundvatten • Hydraulisk konduktivitet (K) bestäms utifrån Slutet grundvattenmagasin av morän 0- 4 meters mäktighet och har i de  De värden, t ex på hydraulisk konduktivitet som använts vid anges av SGU som lerig morän medan på den östra sidan återfinns sandig  hydraulisk konduktivitet förutsätter dock att berget kan beskrivas som ett Principskiss över flöde från jord till berg vid isälvsavlagring respektive morän. Inga undersökningar har utförts för att bestämma friktionsjordens hydrauliska konduktivitet. Friktionsjorden består av morän där block kan  beräknas och åtgärdas för jordfyllningsdammar med tätkärna av morän. en beräkning antas ha samma hydrauliska konduktivitet som omgivande. torv, glacial finlera, postglacial fin- och grovlera samt morän och svallsediment försöken på en betydligt högre hydraulisk konduktivitet än vad SGU föreslagit.

Återbruk av massaindustrins restprodukter vid efterbehandling

SI-enheten är meter/sekund, men ofta används enheterna meter/dygn och centimeter/timme. Upplagen ska täckas slutligt med ett tätskikt av högkompakterad morän. Inblandning i tätskiktet av bentonit eller, efter godkännande av tillsynsmyndigheten, annat lämpligt material får ske i syfte att uppnå föreskriven nivå för hydraulisk konduktivitet. Tätskiktet ska uppfylla följande krav: - Minsta tjocklek: 30 cm.

Hydraulisk konduktivitet morän

HYDROGEOLGISK UTREDNING - Gävle kommun

Moränjorden inom området är "tät" med ett k-värde (hydraulisk konduktivitet) ≤10-8. 28 okt 2020 utvärdera hydraulisk konduktivitet. 1) Jordlagret får ej vara uttorkat, då gäller samma gränsvärde som för morän, grus och sand. 2) Grovkornig  Beteckningar. K = hydraulisk konduktivitet, vattengenomsläpplighet, m/s såsom sand och sandig morän innebär en tunn bottentätning i motsats till en med stor  26 mar 2018 Ett undantag härifrån utgör moränområdet söder om Ragnhilds källa Hydraulisk konduktivitet K, morän. 10-5 m/s.

Forutom kornorientering finns en rad andra strukturfaktorer som paverkar den hydrauliska konduktiviteten. Upplagen ska täckas slutligt med ett tätskikt av högkompakterad morän. Inblandning i tätskiktet av bentonit eller, efter godkännande av tillsynsmyndigheten, annat lämpligt material får ske i syfte att uppnå föreskriven nivå för hydraulisk konduktivitet. Tätskiktet ska uppfylla följande krav: - … fr den hydrauliska konduktiviteten skapades fr olika bergdjup. Drefter bestmdes en generell djupavtagande hydraulisk konduktivitet fr modellomrdet.
Kundalini energy

Huvudsaklig jordart - Morän Hydraulisk konduktivitet, K m/s 1×10−7 Akvifärsmäktighet, D M ~ 7 Naturlig grundvattennivå, h 0 M +13,5 Avsänkningsnivå M +7 Dimensionerande avsänkning ∆s M 6,5 Schaktlängd under gvy, L medel M ~ 65 Schaktbredd under gvy, B, medel M ~ 40 Parameter Enhet Värde Huvudsaklig jordart - Silt Osäkerheten i beräknad hydraulisk konduktivitet kan vara betydande, speciellt för en enskild brunn. Detta medför att osäkerheten i interpolerad hydraulisk konduktivitet i områden med få brunnar är stor. Vid användning av kartvisaren är det mycket viktigt att beakta de osäkerheter som finns i resultatet. Information Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI) 581 93 Linköping SGI, Informationstjänsten Tel: 013–20 18 04 ett mineraltätskikt (morän, bentonitmatta, BES, med mera) är beroende av tätheten på konstruktionen och på Darcy’s lag, det vill säga q = k x i, där i = (H+d)/d (H = vattentryck i m, d = tätskiktets tjocklek i m), k = hydraulisk konduktivitet (m/s).

Med tanke på hur höga grundvattennivåer som föreligger inom höjdpartiet förväntas konduktiviteten nära markytan mellan 10-2 och 10-8 m/s. Den hydrauliska konduktiviteten kan även variera över flera tiopotenser på samma myr och i samma torvlager. En torvmarks hydrauliska egenskaper varierar även från ytan mot djupet beroende på olika humifieringsgrad. Den hydrauliska konduktiviteten avtar mot djupet. Utifrån detta kan man Dock har förnyade grundundersökningar reviderat klassificeringen av terrassmaterial till Siltig sandig morän (SiSaMn) med hydraulisk konduktivitet K t = 5,0 x 10-7 m/s. Terrassmaterialet bedöms dock fortfarande tillhöra materialtyp 2, det vill säga bärighetsberäkningen och krav till tjocklek på förstärkningslager förblir oförändrat (min 263 mm) jämfört med beräkning enligt Hydraulisk konduktivitet Markens förmåga att leda vatten. Den hydrauliska konduktiviteten uttrycks i meter per sekund (m/s) och kan bland annat beräknas med Darcys lag.
Fastighetsskatt bostadsrätt

Hydraulisk konduktivitet morän

övergångszonen berg/morän. Den översta delen av berget har getts något lägre hydraulisk konduktivitet (K) än vad det geometriska medel som redovisa i Rhen  8 mar 2019 Hydraulisk konduktivitet. 13 Morän draperar de sedimentera avlagringarna som skyddats under diabas sandig morän med inslag av silt. 25 aug 2014 Med hydraulisk konduktivitet avses en jord- eller bergarts materialspecifika förmåga troligast till övervägande del av sandig morän och sand. 6 dec 2019 Inget grundvatten har påträffats under schaktningsarbete eller vid platsbesök.

3.2 Jordarter. Hydraulisk konduktivitet i en morän VI The results show, that the till is multi-graded, gravel, silty, sand till. The hydraulic conductivity was determined on samples with different degree of compaction.
Lisa tetznerHydrogeologisk utredning för avgränsning av - Kalix kommun

fr den hydrauliska konduktiviteten skapades fr olika bergdjup. Drefter bestmdes en generell djupavtagande hydraulisk konduktivitet fr modellomrdet. Simuleringar har gjorts fr stationr jämvikt och drfr anstts inga magasinskoefficienter i modellen. Tabell 2. Hydraulisk konduktivitet för jordarter inom modellomrdet. Jordart Hydraulisk konduktivitet (m/s) Lera 5E-8 Sandig Morän 5E-7 Kärrtorv 1E-5 Det innebär att materialet inte har utsatts för någon egentlig kornstorlekssortering, utan morän är en s.k.


On ball defense

HYDROGEOLOGISK UTREDNING KLUBBEN, YTTERSJÖ

4. Hydrogeologiska och därmed var övergång sker från grus eller morän till berg.

Geologiska och hydrogeologiska förhållanden - Svalövs

Resultaten motsvaras närmast av vad som kan karakteriseras som en sandig till grusig morän. I beräkningen löstes Darcys lag för transportsträckan: s=k*i*t/p där k är hydraulisk konduktivitet (m/s), i är hydraulisk gradient (dh/ds), t är tiden (s) och p effektiv porositet. Den effektiva porositeten antogs variera enligt följande ekvation: p=1.752*e(0,276*ln(k)), vilken konstruerades för att möta kriteriet att p=0,2 vid k=10-6, p=12 vid k=10-5 och p=25 vid k=10-3.

Grus. 300 m Mättad hydraulisk konduktivitet (m/s). LTAR som  Den hydrauliska konduktiviteten för jordmaterialet baseras på generella lera, silt, morän har vi angivit ett k-värde för respektive material i våra  Hydraulisk konduktivitet och standardavvikelse för olika litologier som används områden som domineras av morän med varierande mäktighet, (se Figur 2-9). Värden på hydraulisk konduktivitet . På Billingen täcks berggrunden huvudsakligen av ett tunt lager morän, som dock kan ha en betydande.