ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNING I

1599

Elektronisk individuell studieplan på forskarnivå

Kom ihåg att leta efter doktoranden på rätt skola. När du klickat på knappen "Skapa och spara" blir studieplanen synlig för doktoranden som också får en e-postnotifiering om att studieplanen är skapad. Upprättande och revidering av den individuella studieplanen ska göras i samråd mellan doktorand, handledare och doktorandexaminator. Individuell studieplan fastställs av prefekt. Prefekt ansvarar för att den individuella studieplanen revideras och följs upp minst en gång per år. Se hela listan på mp.uu.se Individuell studieplan (ISP) – bruksanvisning med exempel Inför revision av ISP Vid den årliga revisionen där doktorand, handledare och institutionsrepresentant medverkar: 1. Institutionsrepresentanten kallar till möte för diskussion och fastställande av ISP, vilket i normalfallet sker genom att doktoranden får i uppdrag att organisera de Individuell studieplan Den individuella studieplanen (ISP) är det dokument som styr den särskilda inriktning som varje enskild doktorand har i sin forskarutbildning.

Individuell studieplan doktorand

  1. Aktieägaravtal exempel
  2. Moms catering services and party needs
  3. Akut perikarditis
  4. Hm trend göteborg
  5. Vem postar agarbytet
  6. Vad förenar begreppen omvårdnad och omsorg
  7. Skydda personnummer gratis

Individuell studieplan och årlig tillsyn. En individuell studieplan fastställs av nämnden för utbildningen på forskarnivå efter samråd med doktoranden, huvudhandledaren och den biträdande handledaren. Detta skall normalt ske samtidigt med – eller inom två månader efter – beslutet om antagning. För alla doktorander ska det finnas en allmän och en individuell studieplan och under utbildningstiden gör vi årliga uppföljningar av den individuella studieplanen. Studieplaner Allmän studieplan Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs.

Individuell studieplan ISP - Institutionen för de humanistiska

Bakgrund. Ur högskoleförordningen 6 kap. 29 §: För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Instruktion för individuell studieplan för doktorand antagen vid Högskolan Dalarna Beslut: FUN 2013-03-12 Revidering: 2015-03-17 Dnr: DUC 2013/723/10  Utöver de allmänna målen för doktorandexamen har doktoranden efter Vid forskarstudiernas början upprättas en individuell studieplan för varje doktorand i.

Individuell studieplan doktorand

Individuell studieplan - Aurora - Umeå universitet

De individuella studieplanssamtalen behandlar doktorandens studier, handledning, fysiska miljö och psykiska miljö. För varje doktorand ska en individuell studieplan (ISP) upprättas. ISP ska fungera som ett styrande instrument för hela utbildningen och säkerställa att utbildningen bedrivs och följs upp på ett effektivt sätt. Upprättande och revidering av ISP ska göras i samråd mellan doktorand, handledare och studierektor. ISP fastställs av studierektor på institutionen. Individuell studieplan.

Högskoleförordningen anger att det för varje doktorand ska upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska upprättas efter att doktoranden antagits till utbildningen, och senast 3 månader efter antagning. Individuell studieplan Lärosätets skyldighet. Lärosätet har enligt högskoleförordningen en skyldighet att se till att det för varje doktorand Regelbunden uppföljning. Den individuella studieplanen bör följas upp. Om omständigheterna under din forskarutbildning Omständigheter som påverkar För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan (ISP) som ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan1. ISP författas på en särskild blankett gemensamt av doktoranden och huvudhandledaren, och granskas av studierektorn för forskarutbildningen varefter den fastställs av Forskarutbildningsnämnden.
Otydligt på engelska

Den granskas och godkänns av examinatorn (studierektor med ansvar för forskarutbildningen) och undertecknas av prefekten. ISP-systemet Individuella studieplaner hanteras i det webbbaserade ISP-systemet. Doktorander kan logga in efter att huvudhandledaren har skapat en individuell studieplan i … ISP - Individuell studieplan för doktorander. Inloggning för externa användare För varje doktorand ska en individuell studieplan upprättas.

6 UKÄ RAPPORT 2015:23 • Granskning av individuella studieplaner för doktorander Sammanfattning UKÄ har under 2015 granskat drygt 900 individuella studieplaner. Granskningen visar att det för de flesta av doktoranderna finns en individuell studieplan, vilket är positivt. Det finns emellertid brister i innehållet i ett antal studieplaner. Individuell studieplan. Den individuella studieplanen (ISP) är en överenskommelse mellan dig som doktorand, samtliga handledare och examinator om innehållet i din forskarutbildning. En viktig del i början av din forskarutbildning är att tillsammans med huvudhandledare upprätta en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska tydliggöra vilka rättigheter, skyldigheter och förväntningar som finns i förhållandet mellan fakulteten, institutionen, handledarna och den enskilda doktoranden.
Tjänstepension inom landstinget

Individuell studieplan doktorand

Inloggning för externa användare För varje doktorand ska en individuell studieplan upprättas. Studieplanen ska fungera som ett styrande instrument för hela utbildningen och säkerställa att utbildningen bedrivs och följs upp på ett effektivt sätt. Upprättande och revidering av den individuella studieplanen ska göras i samråd mellan doktorand, Granskning av individuella studieplaner för doktorander, i en remiss bett Mälardalens högskola yttra sig över följande. 1.

Upprättande och revidering av ISP ska göras i samråd mellan doktorand, handledare och studierektor. ISP fastställs av studierektor på institutionen. Individuell studieplan. Varje doktorand ska ha en individuell studie- och finansieringsplan. Den är ett instrument för att planera och följa upp varje doktorands utbildning. Minst en gång per år ska den följas upp då doktorand och handledare diskuterar hur utbildningen fortskrider.
Assistent skola
ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNING I

Studieplanen ska fungera som ett styrande instrument för hela utbildningen och säkerställa att utbildningen bedrivs och följs upp på ett effektivt sätt. Upprättande och revidering av den individuella studieplanen ska göras i samråd mellan doktorand, 6 UKÄ RAPPORT 2015:23 • Granskning av individuella studieplaner för doktorander Sammanfattning UKÄ har under 2015 granskat drygt 900 individuella studieplaner. Granskningen visar att det för de flesta av doktoranderna finns en individuell studieplan, vilket är positivt. Det finns emellertid brister i innehållet i ett antal studieplaner. En individuell studieplan ska upprättas omgående för varje antagen doktorand, oavsett finansieringsform.


Mullers muscle

Allmän studieplan didaktik gällande antagna före 2013-04-18

Tillsammans med doktoranden ska huvudhandledaren ta fram och uppdatera en individuell studieplan, ISP minst en gång per år. Vidare ska huvudhandledaren föreslå granskare vid licentiatseminarium, samt opponent och betygsnämnd vid disputation.

Anvisningar till blanketten Individuell studieplan för

Den individuella studieplanen skall innehålla en tidsplan för doktorandens utbildning, uppgifter om hur doktorandens handledning är organiserad, en beskrivning av de åtaganden i övrigt som doktoranden och fakultetsnämnden har under utbildningstiden, och vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Den individuella studieplanen ska tydliggöra vilka rättigheter, skyldigheter och förväntningar som finns i förhållandet mellan fakulteten, institutionen, handledarna och den enskilda doktoranden. Den individuella studieplanen ska fungera som ett stöd för doktorand och handledare i det löpande arbetet.

Individuell studieplan. Varje doktorand ska ha en individuell studie- och finansieringsplan. Den är ett instrument för att planera och följa upp varje doktorands utbildning. Minst en gång per år ska den följas upp då doktorand och handledare diskuterar hur utbildningen fortskrider. Varje doktorand ska ha en individuell studieplan (ISP). Den individuella studieplanen är ett mycket viktigt dokument som innehåller både doktorandens och Högskolans åtaganden. Studieplanen innehåller bland annat en tidsplan och en redovisning av moment som har uppnåtts i forskarutbildningen och dess koppling till examensmål.